ม.3 ทุกห้องส่งงานที่นี่

ให้นักเรียนส่งงานในรูปwordที่นี่ครับ

Advertisements
โพสท์ใน วิดีโอของเรา | ใส่ความเห็น

การแสดงอนุบาลชุดกินตับ

โพสท์ใน วิดีโอของเรา | ใส่ความเห็น
โพสท์ใน วิดีโอของเรา | ใส่ความเห็น

กว่าจะเป็นบี้

โพสท์ใน วิดีโอของเรา | ใส่ความเห็น

ผอ.แนะนำบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองตาดรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. เมื่อ 19-21 ก.ค. 54

โพสท์ใน วิดีโอของเรา | ใส่ความเห็น

การประเมินภายนอกรอบสามจากสมศ.

รวมภาพการประเมินวันแรก

โพสท์ใน วิดีโอของเรา | ใส่ความเห็น

แผนการสอนภาษาไทย ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๒

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 หน่วยที่  ๒  สมบัติวรรณคดีของไทย                                                               เวลา     ๖    ชั่วโมง

 เรื่อง   ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย                                                      เวลา     ๑    ชั่วโมง

                                                                                                                                                             .

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ

ตัวชี้วัด

                         ท  ๕.๑ ม.  ๑/๒ วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท  ๕.๑ ม.  ๑/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน                        

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น

ความรู้ (K)

ทักษะ/กระบวนการ (P)

คุณลักษณะ (A)

ท  ๕.๑ ม.๑/๒ วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ –หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม – ฝึกวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม – เห็นคุณค่าและซาบซึ้ง
ท  ๕.๑ ม.๑/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน –หลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม – ฝึกวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม – เห็นคุณค่าและซาบซึ

สาระสำคัญ

การเล่นคำเล่นเสียงเพื่อให้เกิดภาพพจน์ถือว่าเป็นศิลปะในการแต่งบทประพันธ์ในวรรณคดีไทย  ผู้เรียนต้องเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์รูปแบบฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ชนิดต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ง่ายๆเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ

 

โพสท์ใน วิดีโอของเรา | ใส่ความเห็น