ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

.  ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองตาด             ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑    ตำบลหนองตาดใหญ่

อำเภอ       สีดา    จังหวัด  นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๔๓๐     โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๓๔๑๙๖

e-mail ……………………. Website ………………….

๑.๒  สังกัด     (  /  )  สพฐ.     (     )  สช.     (    )  กทม.     (    )  มท.     (    )  อื่นๆ ระบุ …………..

๑.๓  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา  เขต  ๖

๑.๔  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล    ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่  ๓

๑.๕  ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสีดา  ๒

.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

๒.๑  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นายสมบัติ      แสนศรี    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

สาขา บริหารการศึกษา    ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๙   จนถึงปัจจุบัน

๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหาร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา       ๑        คน

๒.๓  ประวัติ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย

โรงเรียนบ้านหนองตาด  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาดใหญ่  หมู่ที่๑  ตำบลหนองตาดใหญ่ กิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔  โดยนายอำเภอบัวใหญ่ในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  ชื่อโรงเรียนประชาบาล ๙ วัดบ้านหนองตาด มีนายเลื่อน  ภิรมย์รัตน์  เป็นครูใหญ่  นายปรีดี จันนอก เป็นครูน้อย อาศัยเงินงบประมาณเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ – ป.๔ โดยอาศัยศาลาวัดหนองตาดใหญ่เป็นที่เล่าเรียน  และต่อมาได้ย้ายมาสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศ ณ ที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน เริ่มจากหลังคามุงจาก ฝาลายจักสานด้วยไม้ไผ่ นั่งกับพื้น และพัฒนาเรื่อยมาจนมีอาคารเรียนเอกเทศถาวร

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยยนายพูน  ศรีวัฒนพงศ์ เป็นครูใหญ่ ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ป.๕ – ป.๗  ตามลำดับ  ส่วนอัตรากำลังครูได้ย้ายโอน บรรจุเพิ่มตามลำดับเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  สิ้นปีการศึกษา ๒๕๒๑ ลดชั้นเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได้เปิดขยายสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ๑ ปี  และเพิ่มขยายอีก  ๑ ปี ในเวลาต่อมา ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เริ่มจาก  ม.๑ – ม.๓  ในปีการศึกษาถัดมา

 

 

 

 

โรงเรียนเปิดทำการสอนจากชั้นอนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีการศึกษา ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ของกิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพแกนนำของกลุ่มโรงเรียนหนองตาดใหญ่  เพื่อเป็นแกนนำในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  เริ่มจากชั้น ป.๑ – ป.๔ และม. ๓  เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๔๖ และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน หรือโรงเรียนสมบูรณ์ปบบของรัฐบาล  ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เมื่อ  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๖  เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๗

ปัจจุบันมีนักเรียนในความรับผิดชอบ   ๒๖๘  คน ระดับก่อนประถมศึกษา  ๓๘  คน  ระดับประถมศึกษา  ๑๔๗  คน และระดับมัธยมศึกษา  ๘๓  คน   มีบุคลากรทั้งหมด  ๒๐  คน  เป็นข้าราชการครู  ๑๙  อัตรา  พนักงานราชการ   จำนวน  ๑  อัตรา  ตำแหน่งนักการภารโรง  ๑   อัตรา

๒.๔  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน    มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  วางฐานคณิต-วิทย์ และภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด  สร้างชีวิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างสรรค์นวัตกรรม นำบุคลากร สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี พัฒนาชีวิตให้มีพลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา

พันธกิจ (mission)

๑        เร่งรัดพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

๒      ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดคำนวณ

๓       ปูพื้นฐานทางด้านภาษาต่างประเทศตามระดับชั้น

๔       สร้างนิสัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ และรู้จักประหยัด

๕       ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี

๖        ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกด้าน

๗       ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้น่าดู โรงเรียนให้น่าอยู่  ห้องเรียนให้น่าเรียน

๘       ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

๙        บริหารงานโดยยึดหลักธรรมรัฐ

๑๐    ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้ร่วมจัดการศึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s